Operating and managing website, email

How We Works

Website demo

Link Username Password Description
http://template-website-restaurant.boonygroup.com/ admin admin Website nhà hàng đơn giản - thể hiện danh sách món ăn và menu
http://template-website-spa.boonygroup.com/ admin admin Website trình bày sản phẩm - thể hiện danh sách dịch vụ dùng cho mẫu website về nội thất, spa
© Boony, 2017. All rights reserved.